This website uses cookies to ensure you get the best experience. Accept all cookiesAccept only essential cookies

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

Lenka Kerlická s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (Obchodní podmínky) upravují podmínky poskytování služeb společností Lenka Kerlická s.r.o., IČO: 10663649 se sídlem Nyklíčkova 1014/26, Jinonice, 158 00 Praha 5 (Provozovatel) pro Zákazníka a představují tak ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Občanský zákoník) nedílnou součást kupní smlouvy (Smlouva) uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem v českém nebo anglickém jazyce.
  2. Provozovatel je provozovatelem internetové aplikace, která je přístupná na internetové adrese https://lenkakerlicka.com (E-shop). E-shop slouží zejména k objednávání zboží, které v daný moment Provozovatel nabízí v rozhraní E-shopu (Zboží). Prezentace Zboží v E-shopu nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jedná se o nezávazný internetový katalog, který je výzvou k tomu, aby Zákazník zadal závaznou objednávku Zboží. Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.
  3. Tyto Obchodní podmínky se obdobně použijí i při objednávce prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku (např. email) a s určitými obměnami i při objednávce osobně na prodejně či mimo prodejní prostory Provozovatele (vyplnění objednávky-formuláře či rovnou koupě na místě), zejména popisem objednávky, vyplněním listinného objednávkového formuláře apod., není-li stanoveno jinak.
 2. Uzavření Smlouvy
  1. Objednání Zboží Zákazníkem probíhá tak, že Zákazník v E-shopu označí vybrané Zboží (kliknutím na tlačítko „přidat do košíku“), vyplní pravdivé údaje do objednávkového formuláře, zvolí z nabídky způsob dodání a platby a objednávku odešle (kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“) (Objednávka). Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a případně upravit údaje v Objednávce. Po obdržení Objednávky Provozovatel e-mailem na adresu uvedenou Zákazníkem Objednávku obratem potvrdí, čímž je uzavřena Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem. Spolu s akceptací odešle Provozovatel na elektronickou adresu Zákazníka i aktuální znění těchto Obchodních podmínek.
  2. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu, pokud jsou údaje v Objednávce neúplné, nebo je Zákazník osoba, která dříve podstatným způsobem porušila své povinnosti vůči Provozovateli. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nepřijmout Objednávku v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu či obrázku Zboží uvedeného na E-shopu.
  3. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
  4. Zákazník souhlasí s uzavřením Smlouvy pomocí komunikačních prostředků na dálku. Náklady na prostředky komunikace na dálku nejsou ze strany Provozovatele zpoplatněny nad rámec běžné ceny a Zákazník je nese ze svého.
  5. Pokud se jedná o zboží, které není zobrazeno v nabídce Provozovatele a má být Provozovatelem pro Zákazníka vyrobeno či zvláštně upraveno čistě dle jeho individuálních požadavků, Provozovatel potvrdí Zákazníkovi přijetí objednávky elektronickou poštou a zašle mu na adresu jeho elektronické pošty návrh zpracování. Smlouva je uzavřena až po vzájemně potvrzeném schválení návrhu zboží a jeho ceny, a případných dalších podmínek platby a procesu výroby zboží.
  6. Provozovatel používá při výrobě zboží vlastní materiál. Provozovatel použije materiál dodaný Zákazníkem jen tehdy, pokud je to technicky možné a pokud na jeho použití materiálu Zákazník výslovně trvá. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za kvalitu materiálu dodaného Zákazníkem a jeho případnou nevhodnost ke zhotovení šperku, nejedná-li se o nevhodnost, která je zjevná.
 3. Cena Zboží, platba a dodání
  1. Za Zboží je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli cenu uvedenou v E-shopu a v potvrzení Objednávky. Cena Zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (např. při výrobě zboží na zakázku).
  2. Ceny Zboží jsou v E-shopu uvedeny včetně DPH, včetně veškerých zákonných poplatků. Náklady na dodání Zboží se liší podle zvoleného způsobu platby a dodání.
  3. Způsob platby a dodání Zákazník vybere v průběhu tvorby Objednávky z možností nabízených v E-shopu a je povinen nést náklady tam uvedené. V případě bezhotovostní platby bude Zboží Zákazníkovi odesláno až po uhrazení celé ceny.
  4. Dodací lhůta činí 4-6 týdnů od úhrady ceny Zboží. Provozovatel může prodloužit dodací lhůtu uvedenou v potvrzení Objednávky z důvodů nezpůsobených Provozovatelem. O prodloužení dodací lhůty je Zákazník informován na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené v Objednávce.
  5. Pokud se nepodaří Zboží Zákazníkovi (případně osobě Zákazníkem určené) doručit z důvodů na straně Zákazníka (zejména nepřevzetí Zboží ve sjednaný čas), je Zákazník povinen nahradit náklady spojené s opakovaným doručením Zboží.
  6. Daňový doklad – fakturu vystaví Provozovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka. V případě převzetí zboží v kamenné prodejně Provozovatele může být faktura dle dohody se Zákazníkem zaslána buď emailem, nebo předána Zákazníkovi v kamenné prodejně.
  7. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka předáním zboží dopravci, nebo při osobním doručení převzetím Zboží Zákazníkem. Vlastnické právo přechází na Zákazníka teprve úplným zaplacením kupní ceny.
  8. V případě prodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

 4. Dodatečné informace pro spotřebitele a odstoupení od Smlouvy

  1. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Smlouvu uzavřenou mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem.
  2. Spotřebitelem je každý Zákazník – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s podnikatelem (Provozovatel je v tomto smyslu podnikatelem).
  3. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli prokazatelně doručeno na adresu pro doručování nebo e-mailovou adresu. Doručením odstoupení od Smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí ze Smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli alespoň odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto ustanovení. Uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Objednatel učinit vůči Provozovateli formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu, nebo pomocí formuláře na E-shopu. Zákazníkovi je k dispozici vzorový text k odstoupení od Smlouvy: „Rozhodl/a jsem se odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.ROK, číslo faktury ………. a žádám o vrácení kupní ceny na bankovní účet číslo: ……….“ Datum, jméno a podpis.
  4. Od Smlouvy Zákazník zejména nemůže odstoupit, jestliže se jedná o dodávku Zboží, které
   (i) bylo upraveno podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
   (ii) které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo
   (iii) které Zákazník vyňal ze zapečetěného obalu a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy nese Zákazník náklady spojené s vrácením Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
  6. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.
  7. Zákazník musí Zboží vrátit úplné, nepoužité, s kompletní dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, čisté, v původním nepoškozeném obalu. Zákazník bere na vědomí, že pokud vrácené Zboží bude poškozené, opotřebené a podobně, vzniká Provozovateli vůči Zákazníkovi nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.
  8. Je-li společně se Zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.
 5. Odpovědnost za vady
  1. Práva Zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními
   Občanského zákoníku.
  2. Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady.
   Zejména Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník
   Zboží převzal:
   (a) má Zboží vlastnosti uvedené na E-shopu,
   (b) je Zboží doručeno ve smluveném množství, míře nebo hmotnosti,
   (c) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu
   Provozovateli a Zboží Provozovateli předá, nebo jej podle jeho
   pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla
   být přezkoumána.
  4. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že
   Zboží bylo vadné již při převzetí.
  5. Má-li Zboží vadu, může Zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný. Zákazník nemá právo na dodání nového bezvadného Zboží, pokud bylo Zboží upraveno podle přání Zákazníka. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu takové součásti.
  6. Představuje-li vada Zboží podstatné porušení Smlouvy, projeví-li se vada opakovaně nebo odmítne-li Provozovatel vadu odstranit, má Zákazník právo na přiměřenou slevu, nebo odstoupení od Smlouvy. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Zákazník obdržel.
  7. Zákazník sdělí Provozovateli, jaké právo si zvolil, při vytknutí vady, nebo bez zbytečného odkladu po vytknutí vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Provozovatel vady v přiměřené lhůtě od vytknutí vady či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu, nebo může od Smlouvy odstoupit.
  8. Zákazník odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží.
  9. Zákazník bere na vědomí, že barva Zboží (včetně kamene) se v důsledku použití přírodních materiálů může lišit od barevného vyobrazení na webu. Taková odlišnost není považována za vadu Zboží a není důvodem k reklamaci.
  10. Poškození či zničení Zboží či ztráta jeho součásti v důsledku nesprávného zacházení není důvodem reklamace. Pravidla pro správné zacházení se zbožím („péče“) poskytuje Provozovatel při dodání zboží.
  11. Provozovatel dále poskytuje na Zboží doživotní záruku za jakost. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku nesprávné péče a případnou změnu vzhledu v důsledku opotřebení či stáří zboží.
  12. Postup uplatnění práv z vadného plnění a další stížnosti se řídí pravidly komunikace dle těchto Obchodních podmínek.
 6. Ochrana osobních údajů, duševní vlastnictví
  1. Aby mohl Provozovatel poskytovat služby Zákazníkům, musí
   zpracovávat některé osobní údaje. Podrobnosti jsou uvedeny v
   Zásadách ochrany soukromí dostupných zde.
  2. Zákazník bere na vědomí, že Zboží vyrobené/upravené Provozovatelem včetně jeho fotografií, stejně jako reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek jsou chráněna dle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o nekalé soutěži, v platném znění. Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele oprávněn vyrobit či nechat vyrobit kopie zboží či jej dál prodávat, stejně jako jakýmkoliv způsobem šířit či kopírovat reklamní materiály, fotografie, obrázky apod. Provozovatel je oprávněn kdykoliv svůj případný souhlas odvolat.
  3. Provozovatel je jakožto autor Zboží oprávněn bez nutnosti souhlasu
   Zákazníka vyrobit stejné či obdobné Zboží pro jiného Zákazníka či
   třetí osobu.
  4. Má-li být Zboží vyrobeno či upraveno podle návrhu Zákazníka, odpovídá Zákazník za to, že výroba či úprava zboží Provozovatel nezasahuje do autorských práv, průmyslových práv či práv k ochranným známkám třetích osob, a zavazuje se Provozovatele odškodnit pro případ, že by tomu tak nebylo. V případě, že Provozovatel vyrobí či upraví zboží dle nápadu či návrhu Zákazníka nebo v součinnosti se Zákazníkem, uděluje Zákazník poskytnutím návrhu Provozovateli k tomuto návrhu, k výrobě zboží a jeho rozmnoženin bezúplatnou nevýhradní licenci, a to na dobu neurčitou bez územního a časového omezení. Po zhotovení zboží tak může Provozovatel zhotovit podle návrhu další zboží za účelem své obchodní činnosti.
  5. Uzavřením kupní smlouvy Zákazníkovi nevznikají žádná práva k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví (zejména k ochranným známkám, obchodní firmě, firemnímu logu) Provozovatele či dalších osob, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce Provozovatele. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
  6. Zákazník souhlasí s uveřejněním fotografií jím zakoupeného Zboží na webu Provozovatele, internetu, propagačních materiálech apod., není-li výslovně stanoveno jinak.
  7. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  8. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Provozovatele a který je v souladu s jeho určením.
  9. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  10. Provozovatel a Zákazník jsou povinni zachovat mlčenlivost o veškerých údajích a informacích (“důvěrné”), které se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení kupní smlouvy. Provozovatel a Zákazník se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy a nejsou veřejně dostupné. Provozovatel a Zákazník se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 504 a § 2985 občanského zákoníku v případě, že byli upozorněni na skutečnost, že konkrétní informace jsou předmětem obchodního tajemství.
 7. Pravidla komunikace
  1. Kontaktní údaje Provozovatele:
   (a) e-mailová adresa: info@lenkakerlicka.com
   (b) adresa pro doručování: Újezd 409/19, Praha 1, 11800
  2. Primárním způsobem komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem je e-mail (výhradně skrze výše uvedenou e-mailovou adresu). Pokud Zákazník s Provozovatelem komunikuje prostřednictvím poštovních služeb (a to výhradně skrze výše uvedenou adresu pro doručování), tak Zákazník nese náklady na tuto komunikaci a Provozovatel si v tomto případě vyhrazuje právo odpovídat prostřednictvím e-mailu, pokud Zákazník uvede svou e-mailovou adresu.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Obchodní podmínky mohou být Provozovatelem kdykoli změněny. O jakékoliv změně bude Provozovatel Zákazníka informovat, a to zejména formou e-mailu nebo přímo zveřejněním nového znění Obchodních podmínek na E-shopu. Případné změny se však nevztahují na již uzavřené Smlouvy. Odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit vlastnosti nabízeného Zboží,
   včetně cen za toto Zboží.
  3. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami, uzavřením Smlouvy a jakýmkoliv dalším použitím E-shopu se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud bylo relevantní právní jednání uskutečněno. Pro řešení jakýchkoliv sporů z Obchodních podmínek, Smlouvy nebo v souvislosti s nimi jsou výlučně příslušné obecné soudy Provozovatele.
  4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.
  5. Pokud se nepodaří urovnat spor mezi Zákazníkem – spotřebitelem a Provozovatelem, může se Zákazník – spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.
  6. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivovaná Provozovatelem v
   elektronické podobě a není přístupná.
  7. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na
   E-shopu.

Datum zveřejnění: 06. 03. 2023